Działalność kancelarii prawnej w zakresie zamówień publicznych

wiarygodność firmy wypłata świadczenia

W zakresie zamówień publicznych kancelarie prawne zajmują się obsługą prawną swoich klientów – zarówno zamawiających jak i wykonawców – na każdym etapie postępowania. W imieniu klientów występują o udzielenie zamówienia publicznego, świadczą pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania/złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; świadczą doradztwo oraz sporządzają opinię prawną w zakresie problemów pojawiających się podczas prowadzenia postępowania; świadczą także pomoc prawną przy badaniu oraz ocenie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Kancelarie prawne przygotowują też środki ochrony prawnej oraz zastępstwo procesowe zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi. W przypadku zamówień publicznych i działalności kancelarii prawnej w tym zakresie ważne jest jej wcześniejsze doświadczenie w realizacji takich zamówień.

Blog o odszkodowaniach